آیین دلبری از سرمایه‌گذار

دمودِی آواتک برای جدیدترین استارت‌آپ‌هایش

دمودی آواتک؛ بعد از چرخه پنجم شتابدهی این شتابدهنده، مرداد امسال برگزار شد. مراسمی که هم خود استارت‌آپ‌ها از ارائه‌های خود راضی بودند و هم مدیران آواتک و هم سرمایه‌گذارها. برنامه‌ریزی نسبتاً مناسب، ارائه‌های خوش رنگ و لعاب و البته پیشرفت‌هایی که برای حاضران معرفی شد؛ بخشی از سرمایه‌گذارها را برای شراکت با استارت‌آپ‌ها ترغیب کرد. در هر ارائه‌ای هر چند آمار و ارقام مهم است ولی در پایان حس اعتمادی است که سرمایه‌گذار به استارت‌آپ پیدا می‌کند و البته در برخی مواقع پیدا نمی‌کند. پس دمودی را به این معنا می‌توان تا حدی «آیین دلبری از سرمایه‌گذار» نیز دانست.

لینک کوتاه: