استارتاپ NINIX در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

مصاحبه با محمد حسین برمایون، هم‌بنیان‌گذار استارتاپ NINIX

لینک کوتاه: