استارت‌آپ در زمان ارایه کجا، استارت‌آپ در میدان عمل کجا!

چرایی افول استارت‌آپ‌ها در گفتگو با آقای صابری؛ معاون پارک فناوری

چرا استارت‌آپ‌ها مدتی پس از فعالیت، به فاکتورها و عناصر مهم اولیه بی‌توجه می‌شوند؟ آیا امکان جلوگیری از این مساله وجود دارد؟

لینک کوتاه: