اندازه‌گیری حال خوب مشتری

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با NICK MARSHALL، هم‌بنیان‌گذار و مدیر‌عامل استارتاپ TWISTAR

لینک کوتاه: