خرید از سوپرمارکت به اضافه پیک‌موتوری

مدیر اجرایی موتونت از خدمات ویژه پیک‌هایشان می‌گوید

پولادوند می‌گوید پیک‌های موتوری موتونت هم برای مشتری‌ها خرید می‌کنند و هم اشیای قیمتی جابه‌جا می‌کنند.

لینک کوتاه: