دانشکده کیمیاگری دانشگاه شریف

گزارش افتتاحیه دوره نهم vc cup

دانشکده شیمی و سالن جابرابن حیان دانشگاه شریف میزبان افتتاحیه vc cup شده بود و این شوخی ما را شروع کرد که چه ربطی بین دانشکده شیمی و کارآفرینی هست؟ اما هر چه جلوتر رفت معلوم شد بی‌ربط که نیست هیچ بلکه اتفاقاً کاری که در مراکز کارآفرینی مثل مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف با دانشجوهای مستعد مهاجرت یا به قول ما صادرات می‌کنند، کاملاً متناسب با دانشکده شیمی است. در این آیین با رضا زرنوخی، مجید دهبیدی‌پور و آرزو نصیری گفتگوهای کوتاهی داشتیم. بیننده این ویدئو باشید.

لینک کوتاه: