گفت‌وگو با شهاب جوانمردی «مدیر‌عامل فناپ»

اتصال بین المان‌ها در گرو همفکری، شناخت و درک زبان مشترک

شهاب جوانمردی «مدیر‌عامل فناپ» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «برای تحقق نوآوری اصولا یک زنجیره یا شبکه‌ای از المان‌ها باید ایجاد شوند، با هم کار کنند و زبان مشترک پیدا کنند و این شبکه باید یک خروجی داشته باشد. وقتی المان‌های سازمانی چه دولتی چه خصوصی، المان‌های موضوعات و فناوری‌ها و المان بازار وجود داشته باشد، این‌ها باید دست به دست هم دهند و تقاضای مورد نیاز بازار یا فشار فناوری که باعث می‌شود محصول جدید وارد بازار شود را در یک کارکرد تعاملی آموزش‌پذیر تبدیل به ارزش‌افزوده کنند. آن زمان شبکه‌ی نوآوری شکل گرفته است.»

لینک کوتاه: