گفت‌وگو با فرهنگ فصیحی «معاون برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی»

در مسیر نوآوری نیاز به همکاری ارکان مختلف است

فرهنگ فصیحی «معاون برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «بحث شبکه‌سازی نوآوری آن جایی مطرح می‌شود که ما به نوآوری به عنوان یک فرایند نگاه کنیم. در فرآیند نوآوری زنجیره‌ای از عوامل درگیر است و فقط ایده‌ی صرف و بازار صرف نیست. این مسیر نیاز به همکاری ارکان مختلف دارد.»

لینک کوتاه: