گفت‌وگو با رسول رئیسی «مدیرفنی شرکت ریزسازگان»

شرکت‌های دانش‌بنیان حلقه‌ی مفقوده‌ی بین دانشگاه و صنعت

رسول رئیسی «مدیرفنی شرکت ریزسازگان» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «ایجاد نت‌ورکینگ براساس تعریفش نیاز به یک شبکه از خبرگان داردکه می‌تواند چندفرهنگی یا چند زبانی باشد و بر همکاری اتفاق نظر داشته باشند تا بتوانند آزادانه حول یک معضل بشری، یک معضل اجتماعی ایده‌پردازی کنند تا بتوانند آن معضل را حل کنند.»

لینک کوتاه: