innotalks

مراقبت از کودکان در فضای مجازی در گفتگو با مدیر مجموعه آفرینک

۶۶۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

در این ویدئو با سارا شریفی، مدیر مجموعه آفرینک مصاحبه شده است. رویداد فناوری‌های تنظیم‌یار با هدف برگزاری نشست تخصصی در حوزه‌های مراقبت از کودکان در فضای مجازی و ماشین کشف محتویات نامناسب در 15 شهریور 1400 برگزار شد.