innotalks

فناوری‌های نو برای کنترل والدین بر محتوای کودکان/ در گفتگو با مدیر فنی شرکت یافتار

۵۷۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

در این ویدئو با مسعودکلانتری، مدیر فنی شرکت یافتار مصاحبه شده است. رویداد فناوری‌های تنظیم‌یار با هدف برگزاری نشست تخصصی در حوزه‌های مراقبت از کودکان در فضای مجازی و ماشین کشف محتویات نامناسب در 15 شهریور 1400 برگزار شد.