innotalks

ضریب نفوذ اینترنت ثابت کاهش یافت

۴۹۷ بازدیدمنتشر شده در ۰۱ تیر ۱۴۰۰

بررسی‌های سال 1399 اینطور نشان داده که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در سال 1399 نسبت به یک سال قبل کاهش یافته است. تعداد مشترکان اینترنت پهن باند تا آخر سال 98 حدود 9 میلیون مشترک ثابت بود اما در سال 1399 این عدد به حدود 5 میلیون رسیده است. به طور کلی تعداد مشترکان اینترنت پهن باند تا آخر سال 1399 به 89 میلیون نفر رسیده که 84 میلیون نفر از آنها مشترک اینترنت پهن باند سیار بوده‌اند. سال 1398، تعداد مشترکان اینترنت پهن باند 78 میلیون نفر بود که 68 میلیون نفر مشترک اینترنت سیار بودند. این یعنی با اینکه ضریب نفوذ اینترنت ثابت کاهش یافته اما نفوذ اینترنت سیار بسیار بیشتر شده است با این حال ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت در مقایسه با آمار ۱۰.۸۶ درصدی در سال ۱۳۹۸، با کاهش روبه‌رو شده است.بررسی‌های سال 1399 اینطور نشان داده که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در سال 1399 نسبت به یک سال قبل کاهش یافته است. تعداد مشترکان اینترنت پهن باند تا آخر سال 98 حدود 9 میلیون مشترک ثابت بود اما در سال 1399 این عدد به حدود 5 میلیون رسیده است. به طور کلی تعداد مشترکان اینترنت پهن باند تا آخر سال 1399 به 89 میلیون نفر رسیده که 84 میلیون نفر از آنها مشترک اینترنت پهن باند سیار بوده‌اند. سال 1398، تعداد مشترکان اینترنت پهن باند 78 میلیون نفر بود که 68 میلیون نفر مشترک اینترنت سیار بودند. این یعنی با اینکه ضریب نفوذ اینترنت ثابت کاهش یافته اما نفوذ اینترنت سیار بسیار بیشتر شده است با این حال ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت در مقایسه با آمار ۱۰.۸۶ درصدی در سال ۱۳۹۸، با کاهش روبه‌رو شده است.