innotalks

گفت وگو با حمیدرضا ربیعی «رئیس مرکز تحقیقاتی فناوری ارتباطات پیشرفته دانشگ

۴۲۴ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

حمیدرضا ربیعی «رئیس مرکز تحقیقاتی فناوری ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «علوم جدید علومی هستند در هم تنیده و پیچیده که از یک گروه خاص نباید انتظار داشت تمام این علوم را به تنهایی در بر داشته باشد لذا گروه های مختلف باید در یک شبکه با هم همکاری کنند.»

گفت‌وگومشاهده همه