innotalks

گزاره‌ی ارزش یا چه‌گونه مشتری را جذب کنیم؟

۴۷۵ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیایید نگاهی به به نمودار گزاره‌ی ارزش بپردازیم. ابزاری که به شما کمک می‌کند میزان ارزش جنبه‌های کارتان را از نظر مشتری طراحی، امتحان و مدیریت کنید. این مانند یک پلاگین برای نمودار گزاره‌ی ارزش است. این ابزار براساس دو عنصر مدل کسب و کارتان ساخته می‌شود. بخش مشتری که می‌خواهید تولیدی ارزشمند برای آن‌ها داشته باشید و تولیدی ارزشمندی که باور دارید مشتری را جذب می‌کند. با نمودار گزاره‌ی ارزش می‌توانید هر دو را با جزئیات بیش‌تر و پوشش‌دهی مناسب میان آنچه شما ارائه می‌دهید و آنچه مشتری می‌خواهد، نشان دهد.