innotalks

مانند کارآفرینان بیاندیشید (قسمت سوم بخش سوم)

۷۱۷ بازدیدمنتشر شده در ۲۷ تیر ۱۴۰۰

در سال‌های اخیر زندگی‌ ما تحت تأثیر تغییرات بزرگی قرار گرفته که در واقع باعث و بانی همه این تغییرات شرکت‌های کارآفرین هستند در ویدئوهای دوره‌های آموزشی «چگونه مانند کارآفرینان بیاندیشیم» به تعریف کارآفرینی و اهمیت آن ‌می‌پردازیم. در این قسمت به موضوع انگیزه و شناخت کارآفرینان می‌پردازیم. «شور و شوق» به عنوان انگیزه‌ای پایه‌ای در کارآفرینی نقش دارد. انگیزه برای کارآفرینان بسیار مهم است و انگیزه می‌تواند به شکل‌های مختلف تمایز داده بشود که اشتیاق یکی از آن‌ها است.