innotalks

در گفتگو با مدیرعامل بیمه دی مطرح شد:

۳۹۵ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

به گفته ی سیدمجید بختیاری آینده ی درخشانی در امتداد این مسیر در انتظار حوزه های کارآفرینی و استارت آپی وجود دارد.