innotalks

از فروش مواد مخدر تا کارآفرینی

۱۱۰۶ بازدیدمنتشر شده در ۱۸ آبان ۱۴۰۰

وقتی از زندان بیرون آمدم، عهد کردم هر کاری که می توانم انجام دهم، تا مطمئن شوم افرادی مثل کسانی که من با آن ها هم بند بودم، مجبور نباشند عمرشان را بیشتر از مقداری که در زندان بوده اند، از دست بدهند.