innotalks

مدل بودجه‌بندی و پیش‌بینی ماهانه(قسمت دوم)

۸۱۷ بازدیدمنتشر شده در ۳۱ تیر ۱۴۰۰

این‌جا در مدل پیش‌بینی دوازده ماهه هستیم. مثل همیشه یک کاور و جدول محتوا داریم. با توجه به این که این مدل یک زبانه دارد، تنها یک نقطه برای رفتن به جدول محتوا وجود دارد که تمام مدل است. مثل همیشه به بخش‌هایی تقسیم شده است. فرضیات در بالا و سپس سه گزاره‌ی مالی، برنامه‌ی پشتیبانی و در نهایت جداول و نمودارها. هم‌چنین باید اشاره کنیم که با دقت بسیاری طبقه‌بندی شده تا نتایج را در بخش چپ داشته باشد و نتایج پیش‌بینی را در راست. اتفاقی که می‌افتد این است که با آمدن نتایج واقعی روی ستون‌هایی که پیش‌بینی بودند، نوشته می‌شوند و یک ستون پیش‌بینی به سمت راست اضافه می‌شود.