innotalks

استارت آپ در زمان ارایه کجا، استارت آپ در میدان عمل کجا!

۷۹۷ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

چرا استارت آپ ها مدتی پس از فعالیت، به فاکتورها و عناصر مهم اولیه بی توجه می شوند؟ آیا امکان جلوگیری از این مساله وجود دارد؟