innotalks

گفت وگو با فرهنگ فصیحی «معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی»

۷۰۲ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

فرهنگ فصیحی «معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «بحث شبکه سازی نوآوری آن جایی مطرح می شود که ما به نوآوری به عنوان یک فرایند نگاه کنیم. در فرآیند نوآوری زنجیره ای از عوامل درگیر است و فقط ایده ی صرف و بازار صرف نیست. این مسیر نیاز به همکاری ارکان مختلف دارد.»

گفت‌وگومشاهده همه