innotalks

پیش‌بینی دربارۀ آیندۀ ژنومیک

۵۰۰ بازدیدمنتشر شده در ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

ژنومیک دانشی است برای بررسی DNA ‌ژن در تمام موجودات که نحوۀ استفاده از داروها را تغییر خواهد داد و برخی از بیماری‌های غیرقابل مداوا را درمان می‌کند. ‌ژنومیک در عصری بی‌مانند از نوآوری است.