innotalks

نهادسازی مهم ترین اولویت چهار سال آینده

۱۰۱۷ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

آذری جهرمی معتقد است زیرساخت های اصلی حوزه ICT توسعه خوبی داشته و چهار سال پیش رو زمان گسترش نهادهای فعال در این حوزه است.