innotalks

استارت آپ در زمان ارایه کجا، در میدان عمل کجا!

۹۹۲ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

چرا استارت آپ ها مدتی پس از فعالیت به فاکتورها و عناصر مهم اولیه بی توجه می شوند؟ آیا امکان جلوگیری از این مساله وجود دارد؟