innotalks

فضای استارت آپی چه نیازهایی دارد؟

۷۳۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

دکتر جوانمردی: استارت آپ ها تا به امروز چه میزان ارزش افزایی کردند و چقدر از آن ها انتظار ارزش افزایی داشتیم؟