innotalks

اینترنت از اتهام به فساد تا موتور کارآفرینی

۷۴۱ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

گفتگو با دکتر واعظی «وزیر ارتباطات» در استودیو اینوتاکس