innotalks

گفت وگو با مسعود گودرزی معاون برنامه ریزی و توسعه ی استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ

۸۶۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

مسعود گودرزی فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف،هم اکنون معاون برنامه ریزی وتوسعه ی استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ است. ایشان در سال 79 معاون طرح و برنامه ی شرکت گلرنگ پخش بود، همچنین معاونت بازرگانی شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو را به عهده داشت. دکتر گودرزی در زمینه ی صنعت الکترونیک موفقیت های زیادی به دست آورده است.