innotalks

مانند کارآفرینان بیاندیشید (قسمت سوم بخش اول)

۷۸۳ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ تیر ۱۴۰۰

در سال‌های اخیر زندگی‌ ما تحت تأثیر تغییرات بزرگی قرار گرفته که در واقع باعث و بانی همه این تغییرات شرکت‌های کارآفرین هستند در ویدئوهای دوره‌های آموزشی «چگونه مانند کارآفرینان بیاندیشیم» به تعریف کارآفرینی و اهمیت آن ‌می‌پردازیم. در این قسمت به موضوع انگیزه و شناخت کارآفرینان می‌پردازیم.