استارتاپ شباویز در جیتکس ۲۰۱۷

گزارش‌های اختصاصی اینوتاکس از هفته فناوری جیتکس سی‌و‌هفتم

گفتگو با  سعید حیدری مدیر فنی استارتاپ شباویز

لینک کوتاه: