بعضی از داستان‌های «علی‌بابا»

گزارشی از رویداد بانی با حضور مجید حسینی‌نژاد

چند وقت پیش رویداد بانی با حضور مجید حسینی‌نژاد برگزار شد. او صریح و صمیمی به همه سؤال‌ها جواب داد و تجربیاتش را در فعالیت‌های تجاری و راه انداختن سایت علی‌بابا برای بقیه توضیح داد. بعد از جلسه هنوز سؤال‌ها ادامه داشت و او باز هم با حوصله در حال جواب دادن بود. در حرف‌هایش از هنر گوش کردن و گفت خنثی و شنود مؤثر زیاد گفت و در عمل هم خودش همین طور بود

لینک کوتاه: