تبدیل سرمایه‌های راکد به سرمایه خطرپذیر هوشمند

گفتگو با حسین زارعان مدیرعامل شرکت مدیریت و مشاوره سرمایه زارعان

با حسین زارعان که خودش از برگزارکنندگان و حامیان نمایشگاه استارتکس اصفهان بود در روز دوم نمایشگاه گفتگو کردیم. او و همکارانش به دلیل قرابتی که با صاحبان سرمایه سنتی در اصفهان دارند می‌توانند نقش مهمی در جذب سرمایه خطرپذیر به اکوسیستم کارآفرینی اصفهان داشته باشند. خود او هم این موضوع را تأیید کرد و تبدیل سرمایه‌های راکد به سرمایه هوشمند در اکوسیستم کارآفرینی را یکی از اولویت‌های اصلی شرکت خود اعلام نمود.

لینک کوتاه: