گزارش اختصاصی از inotex 201: گفتگو با عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ساخت ابزارهای مهندسی بر اساس فرایندهای بدن انسان

سید علی موسوی شایق «عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «هدف این است که ما بتوانیم ابزارهای مهندسی بسازیم که در حیطه‌ی پزشکی مورد استفاده قرار بگیرند و بتواند متناسب با فرایندهای بدن انسان، بهترین راندمان را داشته باشد.»

لینک کوتاه: