یلدای کارآفرینان : ارائه گزارش اکوسیستم و معرفی ترندهای استارتاپی

با حضور مدیران : اسپید"، "کارانوین" و "نینیکس"

ارائه گزارش اکوسیستم و معرفی ترندهای استارتاپی با حضور مدیران اسپید”، “کارانوین” و “نینیکس”

لینک کوتاه: