منبع یابی در کسب وکار

در قسمت آموزش سایت به بررسی نکاتی می‌پردازیم که برای توسعه کسب و کار شما ارزشمند هستند

منابع کسب  وکار

عوامل اقتصادی هستند که در جهت انجام فعالیت ها و یا به‌عنوان ابزاری برای ساماندهی دیگر فعالیت ها به ‌کار گرفته می شوند.

سه منبع اصلی موجود در هر کسب وکاری عبارتند از: زمین، سرمایه و نیروی انسانی.

اما امروزه عواملی مانند اطلاعات، تخصص، مدیریت و زمان نیز جزو منابع کلیدی کسب وکاری محسوب می‌شوند. آنچه اهمیت فراوانی دارد، روش به کارگیری منابع در جهت رسیدن به اهداف کسب وکار است. این مهم به استراتژی های به‌کار گرفته شده در منبع یابی بستگی دارد.

 استراتژی های منبع یابی

استراتژی های منبع یابی مشخص می کنند چه کسی مسئول چه منبعی در کسب وکار است. براساس منابع موجود در کسب ‌وکار، این استراتژی از سه عنصر برنامه های مدیریت دارایی، برنامه بلندمدت مالی و برنامه نیروی کاری تشکیل شده است.

 

برنامه های مدیریت دارایی:

این استراتژی نوعی برنامه‌ی تاکتیکی است که زیرساختها و دیگر دارایی های موجود را در جهت حفظ استانداردهای کسب‌وکار، مدیریت می کند. زمین، زیرساخت های حمل ونقل، برند و … نمونه هایی از دارایی های هر کسب  وکار هستند. هدف مدیریت دارایی  ها، حداکثرسازی ارزش و کاهش هر نوع ریسک است. باید به این نکته توجه داشت که برنامه های مدیریت دارایی به مرور زمان تغییر می کنند.

 

برنامه بلندمدت مالی:

هدف این برنامه ایجاد نوعی راهنما برای تصمیمات مالی کسب‌وکار است. این برنامه با ارزیابی پتانسیل‌های مالی فرصت  های کسب ‌وکاری بالقوه طراحی می‌شود و تلاش می کند اثرات بلندمدت آن‌ها را بر کسب وکار بسنجد. این برنامه هم‌چون برنامه‌ی نوع قبلی در بازه های زمانی مشخص تغییر کرده و اطلاعات آن به روز می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، پیش بینی درآمدها و مخارج و تعریف سناریوهای متفاوت در کسب وکار نمونه هایی از اجزای برنامه‌ی بلندمدت مالی هستند.

برنامه نیروی کاری:

 این برنامه افراد درست و باصلاحیت را در جایگاه مناسب و متناسب با مهارت ها و قابلیت های فردی قرار می‌دهد. این استراتژی منجر به افزایش بهره ‌وری نیروی انسانی می شود و از آن‌جا باعث افزایش بهره‌ وری فعالیت های کسب‌وکار می‌شود.

سازماندهی ساختار نیروی انسانی، تعریف چارچوب کاری مشخص برای کارمندان و مشخص کردن الزامات نیروی کاری از جمله اجزای این برنامه است.

لینک کوتاه: